PRIVACYBELEID DETAIL SKM

In werking sinds: 27 april 2018

1. ALGEMENE BEPALING

1.1 De Naamloze vennootschap SKM (hierna: «SKM») respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna : de « gebruikers »).

1.2 SKM verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR”).

1.3 De toegang tot de website www.skm.be (hierna, de « Website ») impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”), evenals de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”).

1.4 De Gebruiker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en staat SKM toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, de persoonsgegevens te behandelen die hij/zij op de Website meedeelt als onderdeel van de Dienst beschikbaar gesteld door SKM op haar Website (hierna de “Dienst”).

1.5 Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina’s die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website, evenals alle pagina’s die door SKM op sociale netwerken beheerd worden, die gezamenlijk verantwoordelijk is met de sociale netwerken voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van de pagina. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar SKM kan verwijzen en waarvan het Privacybeleid kan verschillen. SKM kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze websites of door hen worden verwerkt.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 De toegang tot de Website vindt plaats zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden
verstrekt, zoals met name naam, achternaam, postadres, e-mailadres, enz.

2.2 Als onderdeel van de Service kan de Gebruiker worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verzenden. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens:

Naamloze vennootschap SKM,
Boomsesteenweg 35, 2630 Aartselaar
KBO-nr. : 0824.717.160

2.3 Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@skm.be

3. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

3.1 Door het bestelformulier op de Website in te vullen en de Service te gebruiken, staat de Gebruiker SKM toe om deze persoonsgegevens te registreren en te bewaren, in het bijzonder voor de doeleinden vermeld in punt 4. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

3.2 De Gebruiker machtigt SKM ook om volgende informatie te verwerken:

3.3 Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website “cookies” gebruiken. Deze “cookies” registreren in het bijzonder:

Alle informatie met betrekking tot “cookies” is opgenomen in het Cookiebeleid van SKM

3.4 Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, nemen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals:

3.5 Er worden geen nominatieve gegevens die de gebruiker identificeren verzameld via de cookies en servers die worden geraadpleegd. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden bewaard en om de Site te verbeteren.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

4.1 De Website verzamelt, slaat op en gebruikt de gegevens van haar Gebruikers voor de volgende doeleinden:

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

5.1 Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de volgende rechten:

5.2 De Gebruiker kan te allen tijde toegang vragen tot zijn/haar persoonsgegevens, deze controleren, overdragen, in bepaalde bovenvermelde gevallen hun behandeling beperken en deze rectificeren door zich te richten tot het volgende e-mailadres: info@skm.be of naar het postadres: Boomsesteenweg 35, 2630 Aartselaar.

5.3 De Gebruiker kan ook kosteloos om rectificatie verzoeken en, in voorkomend geval, verzoeken om verwijdering van al zijn persoonsgegevens uit de database van SKM- met uitzondering van die waarvan SKM wettelijk verplicht is om te bewaren – en zich tegen het gebruik te verzetten en in voorkomend geval de beperking ervan te verzoeken, dit door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort, naar de verantwoordelijke voor de verwerking:

5.4 SKM zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen.

6. BEWAARTIJD

6.1 SKM zal de persoonsgegevens van zijn Gebruikers bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 4).

6.2 SKM kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot de niet-geabonneerde Gebruiker, inclusief correspondentie of hulpverzoek gericht aan SKM, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de bestelling en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, met name op fiscaal gebied.

7. KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De Gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij/zij vindt dat diens rechten geschonden werden.

8. BEVEILIGING

8.1 Daarnaast heeft SKM gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

8.2 De werknemers van SKM die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsverplichting. SKM kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

8.3 De Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopsvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.

9. MEDEDELING AAN DERDEN

9.1 SKM behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Deze zullen niet aan derden meegedeeld worden in het kader van andere situaties dan in dit Privacybeleid of in de voorwaarden waaronder de wet dit vereist

9.2 SKM kan de persoonlijke gegevens van de Gebruikers doorgeven aan derde partijen voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval zullen deze derden deze informatie niet doorgeven aan andere derden, behalve in een van de twee situaties:

9.3 De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of vereist door de toepasselijke wetgeving.

10. TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

10.1 SKM geeft alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

12. DIRECT MARKETING

12.1 Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor directmarketingdoeleinden voor artikelen of services anders dan die waarvoor de Gebruiker al is ingeschreven, tenzij de Gebruiker eerder expliciet heeft toegestemd door de selectievakjes in te schakelen (“opt-in”).

12.2 Wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketingdoeleinden, behoudt deze het recht om zich te verzetten tegen dergelijk gebruik, op elk moment, op verzoek en kosteloos. Het enige dat nodig is, is dat de Gebruiker zijn/haar verzoek doorgeeft aan het volgende adres: info@skm.be

13. MINDERJARIGEN

13.1 Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken. SKM vraagt hen om hun persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

14. UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

14.1 SKM kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van het Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.

15. GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

15.1 Dat SKM op eender welk ogenblik zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een afstand van de rechten die zij heeft volgens dit Privacybeleid.

15.2 De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. SKM verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

16. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

16.1 De geldigheid, interpretatie en / of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

16.2 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig) exclusief bevoegd voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

16.3 Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, verbinden de Gebruiker en SKM zich ertoe dit in onderling overleg proberen op te lossen. Daartoe zoeken zij eerst hun toevlucht tot, waar aangewezen, tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.